Công điện về kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng CT: Cải tạo ke ga Sài Gòn