Thông báo mời họp, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tác giả bài viết: Huy Thông

Nguồn tin: Công ty CPĐS Thuận Hải