Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CPĐS Thuận Hải