Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận

 

Nguồn tin: Công ty CPĐS Thuận Hải