Sửa đổi một số nội dung của tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

.Sửa đổi một số nội dung của tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Link tài liệu ĐHCĐTN2021.doc

Nguồn tin: Công ty CPĐS Thuận Hải