Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hửu chứng khoán